Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia  pobytu dziennego Typu A i B dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem działalności ŚDS jest zapewnienie wsparcia osobom korzystającym ze świadczeń a także ich rehabilitacja społeczna. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zadaniem ŚDS jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, aktywizacja i rehabilitacja jego uczestników.

Działania ŚDS mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodziny, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 688) i inne osoby.

Siedziba ŚDS znajduje się w Zamościu przy ul. Sadowej 51a.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców miasta Zamość. W przypadku dysponowania przez ŚDS wolnymi miejscami, dopuszcza się uczestnictwo osób niebędących mieszkańcami miasta Zamość – na podstawie porozumień zawartych pomiędzy odpowiednimi organami samorządu terytorialnego.

ŚDS prowadzi postępowanie wspierająco – aktywizujące, które obejmuje:

 1. Opracowanie przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, który jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika;
 2. Prowadzenie treningu funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 3. Prowadzenie treningów samoobsługi, zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz organizacji spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. Poradnictwo psychologiczne oraz pracę socjalną;
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. Terapię zajęciową;
 8. Integrację społeczną poprzez współpracę z rodzinami, opiekunami, społecznością lokalną, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami;
 9. Niezbędną opiekę;
 10. Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne i rekreację;
 11. Trening rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 12. Gorący posiłek przyznany w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego;
 13. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

ŚDS zapewnia pobyt przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

ŚDS jest jednostką budżetową Miasta Zamość i posiada odrębny rachunek bankowy.

Prowadzenie i finansowanie ŚDS jest zadaniem powiatu – zleconym z zakresu administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu Wojewody Lubelskiego.

Zasady finansowania ŚDS określają właściwe ustawy oraz wydane na ich podstawie akty prawne.

 

Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem ŚDS  sprawuje Wojewoda Lubelski.

Nadzór finansowy i administracyjny sprawuje Prezydent Miasta Zamość przy pomocy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z:
1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;
3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
4) powiatowym urzędem pracy;
5) organizacjami pozarządowymi;
6) kościołami i związkami wyznaniowymi;
7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób  niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi,
centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny